KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych jest Woodie’s Atelier Dawid Konieczny z siedzibą w Rajbrot 27, 32-725 Rajbrot, Tel.: 725 623 864, [email protected]
  2. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem danych za pośrednictwem: tel. (14) 612-34-13, email: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Woodie’s Atelier Dawid Konieczny w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Woodie’s Atelier Dawid Konieczny, w tym przekazywania informacji handlowych
  4. W przypadku i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne bo dzięki temu możemy współpracować
  6. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Woodie’s Atelier Dawid Konieczny  jest udzielenie odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów lub wszystkie inne osoby występujące z zapytaniem do dowolnego działu naszej firmy – również marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Woodie’s Atelier Dawid Konieczny (np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe możliwości zakupu). Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) lub urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon, tablet)
  7. Odbiorcą danych osobowych jest Woodie’s Atelier Dawid Konieczny z siedzibą w Rajbrot 27, 32-725 Rajbrot, tel.: 725 623 864, [email protected], podmioty prawne upoważnione do dostępu do danych
  8. Pani/ Pana dane osobowe mogą  być również przekazywane:

a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku  z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;

b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);

c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom

  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
  • Decyzje dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz w celu marketingu towarów i usług nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzaniem w tym profilowanie